Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2013

Miłość jest kotem. Przychodzi, kiedy ma na to ochotę. Nie pytając o zdanie siada na kolanach i og­rze­wa cię samą swoją obecnością. Ma pa­zu­ry, ale i tak wiesz, że fajnie jest mieć kota. 
— John Planty
Reposted fromkabooom kabooom viaduuuli duuuli

January 07 2013

crémateur d'automobiles
Reposted fromgeo404 geo404 viapunkracy punkracy
Reposted fromcookingthe cookingthe viaoll oll
6823 f47f
Czy byłeś kiedykolwiek tak wściekły, że wyrzuciłeś dobrą pizzę? Wątpię.
Reposted fromKanister Kanister viapunkracy punkracy
Reposted fromsaski saski viabudas budas

Reposted fromkabliukai kabliukai viapinggwin pinggwin

Happy 159th Birthday, Sherlock Holmes!
8633 e078 500
Reposted fromhangry hangry viaziebina ziebina
Gdzie są ci mężczyźni?
Reposted fromsiwa siwa viapommy pommy
Couch Abuse.
Reposted fromvolldost volldost viapinggwin pinggwin
3326 f413
Reposted fromsadurday sadurday viastonerr stonerr
Prime example of gay marriage destroying America
Source Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

- QI

Reposted fromsawb sawb viato-nieistotne to-nieistotne

January 06 2013

5064 8500
Reposted fromspater spater
2478 d5b2
Reposted fromkfiati kfiati viasiriusminerva siriusminerva
5080 9669
Reposted fromspater spater
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl